กลับหน้าแรก

บุคลากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

                                                                

นายศุภชัย ธรรมประชา                                        นายสมชัย นิ่มนวล                                                นางทัศวรรณ ขันโมลี

เกษตรอำเภอท่าอุเทน                  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                                               

      นายวัฒนา บุตรเวส                                        นางพวงเพชร รัตนบุรี                                            นางสุกัลยา ยะสะกะ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                                                                     

นายสาชล เตรียมมหาเกษม                                 นางสินิทธา แก้วคำแจ้ง                                    นายอรรถพงษ์ ศรีสุข

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 


นางน้ำทิพย์ โตดีชัย    เจ้าพนักงานธุรการ