สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน


วิสาหกิจชุมชน
ที่
ชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่อยู่
ชื่อประธานกลุ่ม
โทรศัพท์
จำนวนสมาชิก (คน)
ประเภทกิจกรรม
การจัดลำดับชั้น
1
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษริมโขง ม.5 กลุ่มที่ 1
37 ม.5 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน

นายจงจิต มาตย์เมือง

0-4252-4033

13
การผลิต
 
2
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษริมโขง ม.5 กลุ่มที่ 2
143 ม.5 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน
นายสุนทร กิติศรีวรพันธุ์
0-4258-1381
12
การผลิต
 
3
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาสีดา
4 ม.6 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน
นางบัน ไตริน
08-1191-8417
12
การผลิต
 
4
กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกรชุมชนวัดป่าโพธิ์ศรี
238/1 ม.1 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน
นางวิมล กิติศรีวรพันธุ์
0-4252-4080
9
การผลิต
 
5
สุรากลั่นชุมชน (ลุ่มน้ำโขง) ต.โนนตาล
55/3 ม.7 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน
นายอุดม พรมสุ้ย
0-8-9545-0206
7
การผลิต
 
6
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง/แปรรูปผ้าบ้านโพนค้อ
32/1 ม.4 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน
นางบังอร ชนะพจน์
08-9277-3037
16
การผลิต
 
7
เนินบ่อทองผ้าฝ้ายทอมือ ม.16 ต.รามราช
51 ม.16 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน
นางศุครีม เอกสะพัง
08-6262-4873
8
การผลิต
 
8
กลุ่มกระดาษใยสับปะรดวัดกองมณี
วัดกองมณี ม.15 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน
นางกัลนิภา เสวิวัฒน์
0-4252-4124
16
การผลิต
 
9
กลุ่มทอเสื่อพื้นเมือง ม.2 บ้านหนองสาหร่าย
33 ม.2 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน
นางประทุมมา ศรีวรสาร
08-7213-7111
43
การผลิต
 
10
กลุ่มกองทุนพัฒนาชุมชน ม.2 บ้านหนองสาหร่าย
37 ม.2 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน
นายณรงค์ ศรีวรสาร
08-6067-5928
76
บริการ
 
11
กลุ่มทอผ้ามุกและผ้าพื้นเมืองบ้านปากทวย
41 ม.5 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน
นางหนูพิน เพียมา
08-6242-0295
9
การผลิต
 
12
วีระพลปุ๋ยหมัก
33 ม.4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน
นายประชน จันทะพรม
08-9016-4859
16
การผลิต
 
13
กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคกระบือคำพอก ม.4
9 ม.4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน
นายคำไหว สอนซ้าย
08-5012-3808
21
การผลิต
 
14
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านนาโศกใต้
16 ม.3 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน
นายสมพงษ์ หนันอ้าย
08-9037-4979
11
การผลิต
 
15
สุรากลั่นชุมชน (หมู่ 15)
33 ม.15 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายบันเพ็ญ กวนศักดิ์
-
7
การผลิต
 
16
เกษตรกรเลี้ยงโคน้อยชลประทาน
27 ม.9 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายก้อย มุดผา
08-1048-1124
12
การผลิต
 
17
กลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านน้อยชลประทาน
70 ม.9 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายวีนัส เสนาสี
08-5646-9334
15
การผลิต
 
18
กลุ่มปลูกยางพาราห้วยพระ
92 ม.9 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายมี อินเทพ
0-4253-5249
27
การผลิต
 
19
กลุ่มวิสหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสาน ม.3 นาผักปอด
12/2 ม.3 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางวิภากร วดีศิริศักดิ์
08-9240-0356
20
การผลิต
 
20
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติพะทาย
105 ม.5 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางปราณี พรหมโคตร
08-1048-3809
17
การผลิต
 
21
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านท่าอุเทน
2 ม.3 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายเวทย์ พรมรักษ์
0-4258-1537
8
การผลิต
 
22
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านากระสเริม
10/1 ม.10 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางวันดี ประดับศรี
08-1055-3007
15
การผลิต
 
23
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าดอกแก้ว
60 ม.5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางบุญเรือง กืกทอง
08-9276-9859
18
การผลิต
 
24
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง
44/1 ม.1 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสุวิทย์ จิตปัญญา
08-6148-4613
15
การผลิต
 
25
กลุ่มผู้ปลูกยางพาราท่าแต้สามัคคี
10/3 ม.11 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายทองมา ศรีหะมงคล
-
22
การผลิต
 
26
กลุ่มผู้ปลูกยางพาราคำเตยพัฒนา
75 ม.7 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายชุม ศรีเภา
-
33
การผลิต
 
27
กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านห้วยพระ ม.14
108 ม.14 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายไว ปู่ห้วยพระ
08-1060-3417
14
การผลิต
 
28
กลุ่มชาวสวนยางพารา ม.11 ต.โนนตาล
14/1 ม.11 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสมคิด มณีลุน
-
7
การผลิต
 
29
กลุ่มออมทรัพย์เกษตรกรทำนาพะทาย
34/1 ม.4 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายปัน เข็มเพชร
08-2247-2543
25
การผลิต
 
30
ปุ๋ยชีวภาพท่าหนามแก้วพัฒนา
88 ม.3 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายบุญมี พรมดี
08-71618750
13
การผลิต
 
31
กลุ่มทำขนมบ้านพนอม
60 ม.1 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางสาวนิษฐา สุวรรณโส
08-9941-4445
10
การผลิต
 
32
กลุ่มประดิษฐ์จากรากไม้
50/2 ม.3 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายอธิพงษ์ ปากดี
08-3360-1005
10
การผลิต
 
33
ท่าจำปายางพารา
48 ม.4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสมจิต วดีศิริศักดิ์
08-4952-4556
13
การผลิต
 
34
กลุ่มทำสวนยางพาราโนนตาล
45 ม.2 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสนั่น นครังสุ
0-4252-4140
8
การผลิต
 
35
กลุ่มผู้ปลูกยางบ้านนาดอกไม้
7/1 ม.12 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสำรอง ผาพรม
08-7224-4698
23
การผลิต
 
36
กลุ่มเกษตรข้าวโพดหวานตำบลพนอม
44 ม.5 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสุรชัย ไทยสุริวงศ์
08-5609-2484
13
การผลิต
 
37
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ม.2 ต.โนนตาล
45 ม.2 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางสุมล แสนตรง
08-1047-9859
20
การผลิต
 
38
กลุ่มข้าวโพดหวานบ้านพะทาย
3/1 ม.5 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางนันท์นภัส เวินเมาหา
08-1052-6312
8
การผลิต
 
39
ทำนาพะทาย ม.5
102/1 ม.5 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายธัชพงษ์ สาที
08-9572-4883
10
การผลิต
 
40
ดาหลายวนใจ
77/1 ม.4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางวันเพ็ญ ทอมลิน
08-5225-6939
9
การผลิต
 
41
ปลูกยางพาราบ้านดอกติ้ว
49 ม.10 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางบุญเครือ ศรีหะมงคล
08-0461-9303
10
การผลิต
 
42
ผู้ปลูกยางพาราตำบลหนองเทา
107 ม.7 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสอน ราสอน
08-6058-2524
9
การผลิต
 
43
โคมไฟอุดมทรัพย์
67 ม.6 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายเด่นชัย ไชยสุระ
08-743-8455
13
การผลิต
 
44
สถาบันพัฒนาชีวิตอยู่ดีมีแฮง จ.นครพนม
123 ม.8 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายฉลอง อินธิแสง
08-6132-3506
9
บริการ
 
45
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสามเหรียญกุดสะกอย
40 ม.7 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางสมร พรรณวงค์
084-789-7281
12
การบริการ
 
46
กฤษณา เชียงยืน
ม.4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายมานิจ ทันประโยชน์
08-4789-7281
13
การผลิต
 
47
ประดิษฐ์รากไม้พะทายพัฒนา
144 ม.4 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายลิ้ม ศักดิ์เคดา
08-6127-4961
11
การผลิต
 
48
ลูกประคบแผนไทยบ้านม่วง
4 ม.7 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางลำไพ สนมศรี
08-9237-0367
12
การผลิต
 
49
ดอกไม้จันทน์โพนก่อ
38/1 ม.6 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางวิชิตา นิวงษา
08-9275-6372
9
การผลิต
 
50
กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด ม.1 ต.ไชยบุรี
55/2 ม.1 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางดาราพร พงษ์พัฒน์
0-4257-3018
12
การผลิต
 
51
ป้าจิกส้มปลาชะโด
53/1 ม.7 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางนวลละออ นครังสุ
0-4257-3021
18
การผลิต
 
52
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาลปากน้ำ
96 ม.2 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางสุพัฒน์ ดวงสงค์
0-4257-3102
12
การผลิต
 
53
กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านคำเตย
86 ม.7 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
น.ส.โสภา อุ่นแสง
08-0759-5997
14
การผลิต
 
54
กลุ่มผู้ปลูกยางพาราคำเตยพอเพียง
ม.7 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายตัน ช่วยสุมาน
08-7947-7387
13
การผลิต
 
55
วิสาหกิจชุมชนยางพาราคำเตยน้อยการเกษตร
28/1 ม.7 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายคำสิงห์ นันทะ
08-6884-6237
8
การผลิต
 
56
กลุ่มผู้ปลูกยางพาราบ้านคำเตยร่วมใจ
3 ม. 3 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายพีรพล โยธาตรี
08-7947-7387
15
การผลิต
 
57
กลุ่มปลูกยางพาราบ้านดอนแดง
35 ม.8 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายไสว นามใต้
08-0193-7844
7
การผลิต
 
58
ปลูกยางพาราบ้านแก้วปัดโป่ง
117/1 ม.9 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางประนอม คุณสา
08-7102-1285
18
การผลิต
 
59
สหกรณ์ยางพาราโนนตาล
31/1 ม.2 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสมจิต วดีศิริศักดิ์
08-9275-2858
14
การผลิต
 
60
น้ำดื่มทรัพย์ทวี
75/1 ม.8 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสิทธิศักดิ์ วงศ์สุรินทร์
-
7
การผลิต
 
61
วิสหกิจชุมชนปลูกยางพาราเพื่อแก้ไขความยากจนบ้านท่าแต้
54 ม.11 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสังข์ สีผาบ
-
13
การผลิต
 
62
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแลี้ยงสุกรก้าวหน้าสามัคคีในสวนยาง
64 ม.11 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายคมสันต์ โยบุตดา
08-7238-6574
7
การผลิต
 
63
วิสาหกิจชุมชนกฤษณาเวินพระบาท 4
28/2 ม.4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายมานิจ ทินประโยชน์
08-3336-2334
15
การผลิต
 
64
กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด บ.กุดกุ่มน้อย ม.4
10 ม.4 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายออน กวนศักดิ์
08-7858-0587
7
การผลิต
 
65
กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านธาตุ ม.9
69 ม.9 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสมพร ศิริญาต
08-7423-9969
7
การผลิต
 
66
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกะเสิม ม.6
7/3 ม.6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสนาน กิติศรีวรพันธ์
08-9277-5373
9
การผลิต
 
67
กลุ่มปลูกแตงร้านบ้านน้อยทวย ม.11
ม.11 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสมคิด มณีลุน
08-2310-2884
7
การผลิต
 
68
กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านธาตุหัวบึง ม.14
24 ม.14 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายโชคชัย อุณาพรหม
08-6066-1985
7
การผลิต
 
69
กลุ่มเพาะเห็ดฟางและเห็ดขอนขาวในโรงเรือน
67 ม.7 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายนิกร บุตรโคตร
08-1262-5043
7
การผลิต
 
70
กลุ่มอาชีพปลูกสับปะรด ม.2 บ้านนาผักปอด
ม.3 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายบุญช่วย วดีศิริศักดิ์
08-44282715
7
การผลิต
 
71
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงยาง ม.12
43/1 ม.12 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายสร้อย หวานคำ
08-6851-5541
9
การผลิต
 
72
กลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้านธาตุชุมทาง ม.13
126 ม.13 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
น.ส.พรพิศ วงจวง
08-7955-2136
10
การผลิต
 
73
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ม.15
28 ม.15 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นายทองอยู่ กวนศักดิ์
08-3353-1870
20
การผลิต
 
74
กลุ่มซื้อขายปลูกสับปะรด ม.5 ต.โนนตาล
8 ม.5 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธ์
08-1119-0608
24
การผลิต
 
75
กลุ่มทอผ้าบ้านคำฮาก
ม.10 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
นางดวงบุษบา ผุยเหง้า
-
15
การผลิต