สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาลปากน้ำ ที่อยู่ 96 ม.2 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ติดต่อ นางสุพัฒน์ ดวงสงค์ โทร.042- 573102
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไชยบุรี ที่อยู่ 53 ม.1 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ติดต่อ นางนวลละออ นครังสุ โทร.042-573021
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าดอกแก้ว ที่อยู่ 60 ม.5 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ติดต่อ นางอนงค์ ไชยปราการ โทร.0-89276-9859
4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพะทายสามัคคี ที่อยู่ 105 ม.5 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ติดต่อ นางปราณี พรหมโคตร โทร.0-81048-3809
5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพนค้อ ที่อยู่ 32 ม.4 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ติดต่อ นางนันทิกาน์ ชนะพจน์ โทร.0-89277-3037