สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน


ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล
หมู่ที่

 

ท่าอุเทน

 

ไชยบุรี

 

ท่าจำปา

 

รามราช

 

โนนตาล

 

เวินพระบาท

 

พนอม

 

หนองเทา

 

พะทาย

1

ท่าอุเทน

ไชยบุรี

ท่าจำปา

รามราช

กลาง

เวินพระบาท

พนอม

หนองเทา

แก้งส้มโฮง

2

ท่าอุเทน

ตาลปากน้ำ

ท่าจำปา

รามราช

ตาล

ยางนกเหาะ

หนองสาหร่าย

แก้ง

โนนสวรรค์

3

ท่าอุเทน

ไชยบุรี

คำพอก

แพง

นาผักปอด

นาโสกใต้

พนอม

ท่าหนามแก้ว

พะทาย

4

ท่าอุเทน

นาหนองบก

คำพอก

โพนค้อ

กุดกุ่มน้อย

เชียงยืน

พนอมทุ่ง

เหล่าสวนกล้วย

พะทาย

5

ท่าอุเทน

หาดกวน

ท่าดอกแก้ว

หนองไฮ

กุดกุ่มใหญ่

ปากทวย

พนอมเหนือ

หาดทรายเพ

พะทาย

6

น้อยหัวบึง

หาเพียง

ท่าดอกแก้ว

โพนก่อ

กะเสิม

นาสีดา

โหนโห่

ตาลท่า

พะทาย

7

 

ไชยบุรี

คำเตย

สะพัง

กุดสะกอย

ม่วง

เหล่าศรี

หนองเทา

นาขาท่า

8

 

วังโพธิ์

คอนแดง

โพนแดงใหญ่

โพน

นาแค

เหล่าหนาด

น้อยลวงมอง

นาขาท่า

9

 

แก้วปัดโปร่ง

ห้วยพระ

โพนแดงน้อย

ธาตุ

น้อยชลประทาน

ดง

 

 โคกสว่าง

10

 

ดอนดู่

ดอนติ้ว

บะหว้า

คำฮาก

นาโสกเหนือ

นากระเริม

 

 

11

 

ตาลทุ่ง

ท่าแต้

บุ่ง

น้อยทวย

 

ดงพัฒนา

 

 

12

 

วังโพธิ์

นาดอกไม้

หินแฮ่

ดงยาง

 

 

 

 

13

 

หาดกวน

ปุ่งแก

ม่วงไข่

ธาตุชุมทาง

 

 

 

 

14

 

หาดกวน

ห้วยพระ

รามราช

ธาตุหัวบึง

 

 

 

 

15

 

แก้วปัดโปร่ง

ดอนแดง

บากซ้อน

กลาง

 

 

 

 

16

 

ม่วงเหล่าหลวง

 

เนินบ่อทอง

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูกข้าว

ตำบล

พื้นที่ปักดำ

ชนิดข้าว

พื้นที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิตเฉลี่ย

พื้นที่ทั้งหมด

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ท่าอุเทน

2,811

632

2,179

632

2,179

429

2,811

โนนตาล

7,146

1,796

5,350

1,796

5,350

370

7,146

ท่าจำปา

10,175

3,022

7,153

3,022

7,153

377

10,175

ไชยบุรี

14,641

3,779

10,862

3,779

10,862

372

14,641

พนอม

8,260

2,152

6,108

2,152

6,108

394

8,260

พะทาย

15,393

4,836

10,557

4,836

10,557

383

15,393

เวินพระบาท

14,722

1,432

13,290

1,432

13,290

414

14,722

รามราช

18,129

1,165

16,964

1,165

16,964

375

18,129

หนองเทา

2,817

1,187

1,630

1,187

1,630

357

2,817

 

98,694

20,001

78,593

20,001

78,593

 

98,694

พื้นที่ปลูกยางพารา

ตำบล

พื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต
( ไร่ )

พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว
( ไร่ )

รวมพื้นที่ปลูก
( ไร่ )

ท่าอุเทน

90

15

105

โนนตาล

2,509

1,675

4,184

ท่าจำปา

6,997

1,570

8,567

ไชยบุรี

967

12

979

พนอม

4,418

57

4,475

พะทาย

1,323

-

1,323

เวินพระบาท

3,077

115

3,192

รามราช

3,060

-

3,060

หนองเทา

3,960

-

3,960

รวม

26,401

3,444

29,845

พื้นที่ปลูกสับปะรด

ตำบล

พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว
( ไร่ )

พื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต
( ไร่ )

รวมพื้นที่ปลูก
( ไร่ )

โนนตาล

2,540

4,252

6,792

เวินพระบาท

54

-

54

รวม

2,594

4,252

6,846

พื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานส่งโรงงาน

ตำบล

พื้นที่ปลูก ( ไร่ )

โนนตาล
ท่าจำปา
ไชยบุรี
พนอม
พะทาย
หนองเทา

98
67
176
50
135
605

รวม

1,131

พื้นที่ปลูกยาสูบ

ตำบล

พันธุ์

รวม ( ไร่ )

เตอร์กิซ

เบอร์เล่ย์

เวินพระบาท
รามราช
โนนตาล
ไชยบุรี
พะทาย
หนองเทา

50
50
-
-
-
-

-
-
60
19
20
91

50
50
60
19
20
91

 

100

190

290

จำนวนประชากร

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ท่าอุเทน

7

1,439

549

2,750

2,965

5,715

ไชยบุรี

16

1,576

1,395

3,665

3,686

7,351

ท่าจำปา

15

1,538

1,486

5,370

4,650

10,020

รามราช

17

1,614

1,460

3,681

3,548

7,229

โนนตาล

15

1,311

1,078

3,479

4,650

8,29

เวินพระบาท

10

1,167

1,141

3,110

3,052

6,162

พะทาย

11

865

819

2,319

2,767

5,086

พนอม

11

1,014

866

2,522

3,179

5,701

หนองเทา

8

814

730

2,010

1,751

3,761

รวม

109

11,338

9,524

28,906

30,248

59,154

สภาพการถือครองที่ดิน

ตำบล

พื้นที่
ทั้งหมด

พื้นที่การเกษตร

พื้นที่ป่าไม้

พื้นที่การเกษตร

นา

สวน

ไร่

ที่อยู่อาศัย

สาธารณะ

อื่น ๆ

ท่าอุเทน

11,250

4,275

3,654

220

401

 

 

 

 

ไชยบุรี

47,500

13,203

9,684

1,092

2,427

 

 

 

 

ท่าจำปา

63,125

24,672

17,576

353

6,743

 

 

 

 

รามราช

43,750

16,793

16,167

440

186

 

 

 

 

โนนตาล

38,750

17,632

8,795

4,345

4,492

 

 

 

 

เวินพระบาท

28,125

12,335

10,203

627

1,505

 

 

 

 

พะทาย

35,000

15,949

12,745

1,815

1,389

 

 

 

 

พนอม

34,375

10,758

6,169

1,568

3,021

 

 

 

 

หนองเทา

22,500

7,815

6,039

1,315

461

 

 

 

 

รวม

324,375

123,432

91,032

11,775

20,625

 

 

 

 

สถาบันเกษตรกร

ตำบล

กลุ่มแม่บ้าน F
( กลุ่ม)

กลุ่มยุวเกษตรกร
( กลุ่ม)

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
( กลุ่ม)

วิสาหกิจชุมชน
( แห่ง)

กลุ่มเกษตรกร

ท่าอุเทน

2

1

-

4

1

ไชยบุรี

3

1

-

3

1

ท่าจำปา

9

4

1

10

1

รามราช

10

2

1

3

1

โนนตาล

6

-

1

7

1

เวินพระบาท

4

1

-

11

-

พะทาย

1

-

-

2

1

พนอม

3

1

-

5

-

หนองเทา

4

3

-

2

-

รวม

42

13

3

47

6