สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน


พืชเศรษฐกิจ

ตำบล

พื้นที่ปักดำ

ชนิดข้าว

พื้นที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิตเฉลี่ย

พื้นที่ทั้งหมด

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ท่าอุเทน

2,811

632

2,179

632

2,179

429

2,811

โนนตาล

7,146

1,796

5,350

1,796

5,350

370

7,146

ท่าจำปา

10,175

3,022

7,153

3,022

7,153

377

10,175

ไชยบุรี

14,641

3,779

10,862

3,779

10,862

372

14,641

พนอม

8,260

2,152

6,108

2,152

6,108

394

8,260

พะทาย

15,393

4,836

10,557

4,836

10,557

383

15,393

เวินพระบาท

14,722

1,432

13,290

1,432

13,290

414

14,722

รามราช

18,129

1,165

16,964

1,165

16,964

375

18,129

หนองเทา

2,817

1,187

1,630

1,187

1,630

357

2,817

 

98,694

20,001

78,593

20,001

78,593

 

98,694

ตำบล

พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว
( ไร่ )

พื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต
( ไร่ )

รวมพื้นที่ปลูก
( ไร่ )

โนนตาล

1,460
-
1,460
ท่าอุเทน
45
-
45
รามราช
11
-
11
ไชยบุรี
20
-
20
ท่าจำปา
815
-
815

เวินพระบาท

20

-

20

รวม

2,371
-
2,371

ตำบล

พื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต
( ไร่ )

พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว
( ไร่ )

รวมพื้นที่ปลูก
( ไร่ )

ท่าอุเทน

577

125

702

โนนตาล

5,242

796

6,038

ท่าจำปา

11,055

2,654

13,709

ไชยบุรี

3,596

244

3,840

พนอม

4,061

235

4,296

พะทาย

11,552

69

11,621

เวินพระบาท

3,002

155

3,157

รามราช

1,384

283

1,667

หนองเทา

2,333

24

2,357

รวม

42,802
4,585
47,387

ตำบล

พื้นที่ปลูก ( ไร่ )

ท่าอุเทน
เวินพระบาท
ไชยบุรี
พนอม

20
18
116
37

รวม

191

ตำบล

พันธุ์

รวม ( ไร่ )

เบอร์เล่ย์

เวอร์จิเนียร


รามราช
ท่าอุเทน
ไชยบุรี
พนอม
หนองเทา


3
50
44
86
35


-
50
45
87
-


3
100
89
173
35

 

218

182

400